Atlas Schoemaker > The manuscripts

The objects in the Schoemaker Atlas collection come from 14 manuscripts and nine institutes:

Drents Archief (Drenthe Archives):

- Province of Drenthe - 1 volume, Beschrijving van het Landschap Drente, met Afbeeldingen der voornaamste Huizen

Groninger Archief (Groningen Archives):

- Province of Groningen - 1 volume. Afbeeldinge en Korte Beschrijving van groningen en ommelanden bij een Versamelt Door Andries Schoemaker

Historisch Centrum Overijssel (Historic Center of Overijssel):

- Province of Overijssel - 2 volumes. Korte Beschrijving van Overijssel der selven Steeden, dorpen, Vlekken, Buurten, en Castelen alle desselfsverbeelding naar het leven geteekend, door C. Pronk en Anderen met veel moeijte bij een versaameld door Andries Schoemaker

Koninklijke Bibliotheek (National Library of the Netherlands):

- Province of Friesland - 2 volumes: Korte Beschreijving van de Steden Dorpen Gehugten en Heeren-huizen der Heerlykheid Vriesland Benevens Desselfs Afbeeldingen Meest na 't leven getekent By een Vergaderdt Door Andries Schoemaker

- Province of Gelderland - 1 volume: Beschrijving van Gelderland door Schoemaker

- The town of Utrecht - 2 volumes: Beschryving der Stad Uytregt soo der Geestelyke als Wereldlyke Gebouwe, Kerken, Kloosters, Gasthuysen Kappellen en meede Wereldlyke Gestigten soo in de stad als in de voorsteden der stad Uytregt dus by een versameld en beschreevend door Andries Schoemaker

- Province of Zeeland - 1 volume: Beschryvinge van Zeeland

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (Royal Dutch Archaeological Society):

- Province of North Holland (West-Friesland) - 4 volumes. Beschrijving en Afbeelding der Steden, Dorpen, Gehugten Adelijke en andere Gebouwen in Westfriesland, Waterland, Kennermerland, en Aankleve van Dien, Dus beschreven en bij een Versamelt, Mitsgaders, in Alphabetise Ordre Geschikt door Andries Schoemaker

- Province of South Holland - 5 volumes. Beschrijving en Afbeelding der Steeden Dorpen Gehugten Aadelijke En Andere Gebouwen In Zuijt Holland en Aankleving van Dien Meest naat leeven getekeent. en Naat A.B.C. gelegt Dus Beschreeven en bij een Versaamelt Door Andries Schoemaker 1730

- Castles/Amsterdam - 1 volume. [De Kasteelen in het eerste gedeelte van de gezigten van Amsterdam zijn door Gerrit Schoemaker geteekend, de overige gezigten van Amsterdam zijn door diens vader Andries Schoemaker geteekend en een paar naar C. Pronk]

Museum Flehite:

- Province of Utrecht - 1 volume. Beschreijvinge van Het Stigt van Utrecht Derselver Steeden, dorpen en Gehugten Meest alle naar het leeven geteekend, en met een Korte aantekening, verrijkt en tot dusdaanigen Standt Gebraagt Door Andries Schoemaker 1733

Tresoar (Frisian Historical and Literary Center):

- Province of Friesland, volume III. Korte Beschreijving van de Steden Dorpen Gehugten en Heeren-huizen der Heerlykheid Vriesland Benevens Desselfs Afbeeldingen Meest na 't leven getekent By een Vergaderdt Door Andries Schoemaker

Universiteitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit Brabant (Library of Catholic University of Brabant):

- Province of North Brabant, 1 volume. Corte beschrijving van de steeden, enz. behorende onder de Generaliteit; met tekeningen verçiert

Utrechts Archief (Utrecht Archives):

- Province of Utrecht, volume II. Beschrijving van Het Stigt van Utrecht derselver Steeden, dorpen en Gehugten meest alle naar het leeven geteekend, en met een korte aantekening verrijkt en tot diesdaanigen Standt Gebragt Door Andries Schoemaker. Tweede deel 1733.

Examples from this collection Atlas Schoemaker

View all images of this collection